• "kennis is
    om te delen"

  • “Iedereen verdient een kans om zijn
    financiële zaken op orde te krijgen”

  • financiële
    zorgverlening

Bewind en schulden

Wanneer bewind wordt aangevraagd, komt het voor dat er betalingsachterstanden en/of schulden zijn ontstaan. Dan is het goed om een paar zaken duidelijk op een rij te zetten.

Betalingsachterstanden
Als er achterstanden zijn die binnen redelijke termijn volledig kunnen worden afgelost, zal ik een afbetalingsregeling treffen met de schuldeisers. Voorwaarde hiervoor is dat u voldoende aflossingscapaciteit heeft. Ik bereken hiervoor het vrij te laten bedrag volgens de Recofa methode. Alles wat meer is dan het vrij te laten bedrag, is uw aflossingscapaciteit. Gaan de schuldeisers akkoord en heeft u voldoende aflossingscapaciteit? Dan wordt de betalingsregeling in werking gezet totdat de betalingsachterstand volledig is afgelost.

Problematische schulden
Indien betalingsachterstanden niet binnen een redelijke termijn volledig kunnen worden afgelost op een manier die inpasbaar is binnen het budget dan is er sprake van problematische schulden. Ik verwijs u dan, na een periode van stabilisatie, door naar een erkende schuldhulpverleningsinstantie waar u een minnelijke (wettelijke) schuldenregeling kunt aanvragen.

Minnelijk traject
Een minnelijk traject is een traject bij de gemeente of een schuldhulpverlener die door de gemeente is ingeschakeld. Deze regeling is vrijwillig voor zowel de schuldenaar als de schuldeiser. Gaan alle schuldeisers akkoord met het betalingsvoorstel en voldoet u drie jaar lang aan alle voorwaarden van de regeling, dan wordt het restant van de schulden kwijtgescholden. U lost in principe nooit meer dan drie tot vijf jaar af. Het streven is uw schulden volledig af te lossen. Het is dan niet nodig om gebruik te maken van het WSNP-traject. Gaan uw schuldeisers niet akkoord met de voorgestelde schuldregeling dan kunt u mogelijk worden toegelaten tot het WSNP traject.

Geen minnelijk traject
Als het minnelijk traject is mislukt en uw situatie is uitzichtloos, kunt u mogelijk een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Voordat u hiervoor in aanmerking kunt komen zal ik als beschermingsbewindvoerder uw financiële situatie moeten stabiliseren. Een voorbeeld hiervan is dat ik inkomensondersteunende regelingen zal aanvragen als u die nog niet ontvangt maar hier wel recht op heeft.

Register CCBR
Sinds 1 januari 2014 kunnen naast ondercuratelestellingen ook ingestelde bewinden met de wettelijke grond ‘verkwisting’, ‘het hebben van problematische schulden’ of wanneer de rechter dit bepaalt, gepubliceerd worden in een openbaar register: het Centraal Curatele en Bewind Register (CCBR).