Per 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevens Bescherming) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer.

Wat betekent dat voor u?
Summa Bewind verwerkt persoonsgegevens en financiële gegevens. Dat is nodig om het werk als bewindvoerder goed te kunnen uitvoeren. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om. In deze privacy verklaring kunt u lezen hoe wij dit doen.

Welke gegevens verwerken wij?
Bent u cliënt, dan verwerken wij gegevens die voor de uitvoering van het bewind noodzakelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn:
- Naam, adres en woonplaats, BSN en geboortedatum
- Betaalgegevens en banktransacties
- Inkomensgegevens
- Gegevens over schulden en vermogen
- Gegevens van de belastingdienst
- Gegevens van inwonende personen (zoals partner, kinderen, kostganger)
- Medische gegevens

Voor welk doel worden deze gegevens verwerkt?
- Voor het aanvragen van de onderbewindstelling en het correct uitvoeren van deze taak conform de bestaande wetgeving
- Als daar een wettelijke grondslag voor aanwezig is (toestemming, een overeenkomst, een wettelijke verplichting en/of een gerechtvaardigd belang)
- Om uw contacten te kunnen informeren en indien van toepassing de betrokken (schuld)hulpverleners, begeleiders, schuldeisers of andere betrokkenen

Delen van gegevens
Summa Bewind deelt uw gegevens alleen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van het bewind of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Summa Bewind legt verantwoording af over het bewind aan de cliënt en aan de kantonrechter. Dat is zo in de wet bepaald. In verband met de verantwoording aan de rechtbank controleert onze accountant de juistheid en volledigheid van alle gegevens. De accountant krijgt voor dat deel toegang tot de dossiers en heeft een geheimhoudingsplicht.
Als u wilt dat andere personen -bijvoorbeeld familieleden of hulpverleners- beschikken over uw financiële gegevens, dan kunt u schriftelijk of per e-mail toestemming geven om die gegevens te delen. U kunt deze toestemming ook weer intrekken, zonder opgaaf van redenen. U heeft het recht uw gegevens in te zien. Wanneer uw gegevens onjuist blijken te zijn, dan worden deze gecorrigeerd. Wanneer het onnodig blijkt om ze te bewaren, zullen ze worden verwijderd.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden conform de wettelijke bepalingen 7 jaar bewaard, gerekend vanaf de dag na beëindiging van onze dienstverlening. Hebben wij een kennismakingsgesprek en gaat de onderbewindstelling niet door? Dan heeft het bewaren van uw gegevens geen doel en worden deze verwijderd.

Opslag van gegevens
Uw gegevens worden opgeslagen in een elektronische met een wachtwoord beveiligde omgeving in de softwaresystemen die Summa Bewind gebruikt:
- OnView: persoons- en bijzondere gegevens, betaalgegevens, verslagen voor de Rechtbank
- Internetbankieren van de ING Bank waar uw beheerrekening, leefgeld rekening en eventuele spaarrekening loopt
- Back-up systeem via Linfosys (beveiligde verbinding)
Beveiliging
Summa Bewind beveiligt uw gegevens om misbruik en verlies van, onbevoegde toegang tot of handelingen met uw gegevens tegen te gaan. Wij maken hiervoor gebruik van wachtwoorden.

Bezwaar
Indien u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw gegevens dient Summa Bewind hiermee te stoppen, tenzij de verwerking te maken heeft met een rechtsvordering of de bewindvoerder gegronde redenen heeft om de gegevens te verwerken, die zwaarder wegen dan uw rechten, vrijheden of belangen.

Website/cookies
Op of met onze website worden geen gegevens verzameld.